Porady - GEO-UP - Usługi Geodezyjne! Urszula Szulc i Paulina Wierońska-Rzeszutko Sp. c.

Przejdź do treści
Często zadawane pytania
 
Czy wszędzie możemy zbudować dom?
Odpowiedź jest zawarta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Chcąc otrzymać pozwolenie na budowę, właściwy organ weryfikuje zgodność naszego projektu budowlanego z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W sytuacji jego braku, zgodność projektu jest sprawdzana z zapisami decyzji o warunkach zabudowy.
 
Mapa do celów projektowych?
Bez niej nie otrzymamy pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych zawiera aktualne informacje o terenie, na którym ma powstać dana inwestycja. Dodatkowo aktualizacji podlega obszar obejmujący pas o szerokości 30 m od granic przedmiotowej nieruchomości.
 
Zanim kupimy działkę?
Nie wszędzie można wybudować dom. Przed decyzją o zakupie działki, należy sprawdzić czy upatrzony przez nas kawałek ziemi nadaje się pod budowę -  informacja zawarta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Dodatkowo warto sprawdzić zapisy zawarte w Księdze Wieczystej, a także aktualny stan zabudowy i zagospodarowania terenu.  
 
Jaka jest cena mapy do celów projektowych?
Głównym czyn­nikiem wpływającym na cenę mapy jest zakres powierzchni opracow­a­nia oraz stopień jego “zur­ban­i­zowa­nia”. Inna cena jest w przy­padku obszarów rol­nych lub leśnych, a inna w przy­padku gęstej zabu­dowy miejskiej. Dlat­ego cena za wyko­nanie mapy usta­lana jest z klientem indy­wid­u­al­nie po sprawdzeniu obszaru będącego przed­miotem prac.
 
Chcę wyznaczyć granicę działki?
Zasadniczą kwestią jest to czy między sąsi­adami ist­nieje spór co do prze­biegu granicy :) W sytu­acji kiedy go nie ma, a pomi­ary geo­dezyjne granic nigdy wcześniej nie były przeprowadzane, można wykonać ustal­e­nie granic. Nato­mi­ast jeżeli któraś ze stron kwes­t­ionuje prze­bieg granic, sytuacja jest dużo trudniejsza, może zakończyć się roz­granicze­niem.
GEO-UP Usługi Geodezyjne Urszula Szulc, Paulina Wierońska-Rzeszutko Sp. C
510 037 549 Urszula Szulc
607 656 780 Paulina Wierońska-Rzeszutko
biuro@geo-up.pl
ul. Olchowa 2, 43-330 Hecznarowice
937-272-87-77
386207970
GEO-UP Usługi Geodezyjne Urszula Szulc, Paulina Wierońska-Rzeszutko Sp. C
Wróć do spisu treści